agtergrond


Vir baie kinders is Wiskunde ‘n probleem. Sonder ‘n stewige fondament sukkel baie kinders regdeur hulle skoolloopbaan.

Om hierdie probleem aan te spreek het ons in 2006 begin met die ontwikkeling van die Miki Maths program. Tans word lesse aangebied in verskillende areas en by verskillende skole en sentrums regdeur die land.

Daar is tans sowat 30 Franchises wat regdeur die land klasse aan sowat 4500 kinders aanbied.

Ons personeel glo in die Miki Maths-filosofie en is passievol oor Wiskunde. Al ons tutors word kwartaalliks opgelei in die verskillende aspekte van Wiskunde onderrig, ten einde elke leerder optimaal te ondersteun en te verryk.

wat is miki maths magic?


Miki Maths Magic is ‘n gestruktureerde en omvattende program wat jong kinders tussen die ouderdom van 3 en 10 jaar help, om ‘n goeie begrip van essensiële wiskundige konsepte en ’n wye netwerk van idees te ontwikkel. Konsepte word op ’n geïntegreerde manier aangebied met sterk klem op getalvaardigheid.

Kinders leer die beste wanneer hulle dit wat hulle doen geniet en daarom streef ons daarna om deur lekker aktiwiteite en sinvolle werkkaarte ’n liefde vir Wiskunde by kinders aan te kweek.

Ons kinders is ons grootste skat. Hulle is ons toekoms!

– Galileo

miki se filosofie


fokus op blink idees


Die Miki Maths Magic-program fokus op fundamentele wiskundige konsepte en vaardighede. Ons maak gebruik van spesifieke aktiwiteite om die grootste impak in die leerproses teweeg te bring. Daar word sterk klem gelê op die kwaliteit van begrip, eerder as die hoeveelheid inligting wat oorgedra word.

kinders leer om aktiwiteite wat hulle gereeld oefen goed te doen


Die ontwikkeling van begrip is ‘n proses wat met verloop van tyd plaasvind en daarom is dit belangrik om kinders gereeld aan ’n verskeidenheid doelgerigte oefeninge en aktiwiteite in verskillende kontekste bloot te stel. Op die manier leer hulle om onafhanklik te dink, probleme effektief op te los en goeie begrip te ontwikkel.

verwagting beïnvloed prestasie


Kinders reageer op hul eie en ander se verwagting van sukses of mislukking. Hulle ontwikkel selfvertroue as hulle sukses in hulle eie leerproses ervaar, maar verloor selfvertroue wanneer hulle herhaaldelik misluk. Dit is dus belangrik dat onderwysers vir leerders uitdagende, maar haalbare leertake gee om hulle te help om sukses te bereik.

Speel is die hoogste vorm van navorsing

– Albert Einstein

die impak-sisteem


Dit is vanuit die filosofie wat ons die IMPAK-sisteem ontwikkel het om leerders in staat te stel om Wiskunde op verskillende vlakke te help begryp. Die sisteem bestaan uit die volgende komponente:

integrasie


Leerders kry geleentheid om tydens elke les met verskillende apparate en hulpmiddele te werk, om sodoende nuwe idees met bestaande kennis te integreer. Op die manier word begrip ontwikkel en ’n standvastige verwysingsraamwerk stelselmatig opgebou.

modelle


Die manipulering van konkrete materiaal ontwikkel konseptuele begrip. Leerders gebruik toepaslike modelle wat op ’n wye verskeidenheid wiskundige konsepte toegepas kan word.

probleemoplossing


Probleemoplossing vorm die kern van ons onderrigmetode. Korrekte antwoorde verbloem dikwels leerders se gebrek aan begrip. Ons moedig leerders aan om hulle eie oplossings vir probleme te formuleer en fokus dus eerder op die proses as slegs korrekte antwoorde.

abstrak


Ons glo dat abstrakte taalkonsepte op ‘n gestruktureerde manier geleidelik aan leerders bekend gestel moet word en dat dit aan konkrete voorbeelde gekoppel moet word. Leerders kry geleentheid om tydens elke les ’n werkkaat te voltooi sodat hulle op die manier met die abstrake taal van wiskunde vertroud kan raak.

kommunikasie


Effektiewe leer vereis betekenisvolle kommunikasie en terugvoer. Ons leer leerders om aktief by die kommunikasieproses betrokke te wees en moedig hulle aan om hul denke duidelik en sinvol, in ‘n nie-bedreigende omgewing oor te dra.

Wanneer jy in kinders glo weet hulle dit!

miki maths magic lesse


Die doel van die lesse is om elke leerder te verryk. Al drie vlakke van begripontwikkeling asook ons unieke IMPAK-sisteem word met elke les geïnkorporeer.

miki voorskool (3-jariges - graad r)


Ons program is uniek omdat dit spesifiek ontwerp is om jong kinders te help om die basiese wiskundige konsepte te bemeester. Kinders leer deur middel van lekker aktiwiteite, die gebruik van verskillende apparate soos tellers en boublokke asook deur werkkaarte te voltooi.

miki junior (graad 1 - graad 3)


In die fase fokus ons sterk op die ontwikkeling van effektiewe strategieë om optel, aftrek, vermenigvuldiging en deling doeltreffend te kan doen. Baie aandag word ook aan die begripsontwikkeling van breuke, die oplos van woordprobleme en geld gegee. Konsepte word ontwikkel deur middel van konkrete apparaat, werkkaarte en korrekte wiskundige taalgebruik.

In ons metodiek plaas ons baie klem op die ontwikkeling van begrip van wiskundige konsepte deur die gebruik van toepaslike modelle.

Ons glo dat kinders ondersteun moet word na aanleiding van die werk wat in die klas gedoen word en daarom is on program ontwikkel en aangepas volgens die CAPS kurrikulum. Dus word werk wat in die klas gedoen word ondersteun.  Ons konsentreer op die volgende onderwerpe: Getalbegrip, Bewerkings, Breuke, Tyd en Geld.

miki senior (graad 4 - graad 6)


Ons graad 4-6 lesse word soos tradisionele ekstar wiskunde lesse aangebied. Ons help kinders eerstens met die werk waarmee hulle in die klas besig is en help hulle ook met die spesifieke metodes wat deur hulle skool gevolg word.